Studentenfoto disclaimer vanaf 01-01-2015

Algemeen

Studentenfoto, geregistreerd bij de KVK onder nummer 302 71 71, verleent u hierbij toegang tot studentenfoto.com en al haar onderdelen en publiceert hier ter informatie en als dienstverlening aan haar opdrachtgevers teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Studentenfoto behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door ondertekening van zowel fotograaf als opdrachtgever van een als zodanig aangeduide persoonlijke offerte.


Beperkte aansprakelijkheid

Studentenfoto spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studentenfoto. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten

Tijdens opdrachten op locatie kunnen gasten van de opdrachtgever vrijwillig persoonlijke foto's maken. Deze foto's zullen vervolgens - zonder tegenbericht - binnen 24 uur geplaatst worden op Website. Gasten van opdrachtgeven hebben de mogelijkheid om een verzoek tot verwijdering in te dienen. Studentenfoto is niet aansprakelijk voor de publicatie na 24 uur van persoonlijke foto's evenals de gevolgen van publicatie.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studentenfoto


Levering van diensten

Studentenfoto ziet levering van drukwerk als dienst. Hierbij wordt er voor u persoonlijk een product gemaakt. Studentenfoto neemt alle voorzorgsmaatregelen om consitente kwaliteit te leveren. Terugzending van ondeugdelijke producten wordt alleen geaccepteerd bij spelfouten op de foto, fabricagefouten (Hierbij moet er sprake zijn van duidelijke fabricagefout en er moet onderscheid gemaakt kunnen worden van een beschadeging door gebruik), verkeerd geleverde formaat foto's. Alle andere redenen voor terugzending kunnen alleen na schriftelijk akoord van Studentenfoto (Lees: schriftelijk of per e-mail vastgelegd) geaccepteerd. De contactgegevens voor het opsturen van de foto staan in deze disclaimer onder de kop Contact. De klant is zelf verantwoordelijk voor het product tijdens de zending en eventuele terugzending.

Bij bestelling van drukwerk via Studentenfoto kan de klant kiezen voor aangetekende verzending of reguliere post. Bij reguliere post is de klant verantwoordelijk voor opgeven van het de correcte afleveradres en kan tot 24 uur na bestelling wijziging van het adres doorgeven. Bij aangetekende verzending nemen wij de verantwoordelijkheid van verzending voor onze rekening. Mocht de aangetekende zending om welke reden dan ook mislukken kan klant eenmalig een herdruk aanvragen zonder eventuele extra kosten. Voor een eventuele tweede herdruk worden kosten in overleg berekend. Drukwerk zal hierbij pas gedrukt worden indien klant akkoord heeft gegeven via e-mail of via schriftelijk verzoek.


Gerelateerde websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door de Studentenfoto worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Studentenfoto. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Studentenfoto. Studentenfoto is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.


Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Contact

Het adres voor schriftelijke zendingen of pakketpost is:

Studentenfoto
Biltstraat 158J
3572BN Utrecht


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Deze disclaimer is altijd via de voorpagina van www.studentenfoto.com benaderbaar.